Leasing av produkter

Leasing av produkter 2017-08-25T14:08:59+00:00

Leasing av lekeapparater og parkmøbler er enklere og gunstigere enn du tror

Søve har siden starten for 40 år siden, utviklet, produsert og solgt leke og parkutstyr. Sikkerhet, funksjoner, kvalitet, design og miljøhensyn, er for oss blant de viktigste faktorer vi jobber etter i vår utvikling og produksjon.

 

Hvorfor leiefinansiering?

Økt handlekraft
Leie gir 100% finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.

Enklere økonomistyring
Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.

Økt konkurranseeevne
Leie gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr og mulighet for utskifting og oppdatering ved behov.

Skattefordel
Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskap.

Er du intressert i å vite mer om leiefinansiering?

Kontakt oss for uforpliktende informasjon>>

 • Inntil 100% finansiering
 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål
 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen
 • De skattemessige fradragene blir større for leasing enn for lån
 • Enkel budsjettering og regnskapsføring da leien utgiftsføres i sin helhet
 • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet
 • Vanligvis tas kun sikkerhet i utstyret. Leasing binder ikke bedriftens øvrige pantesikkerheter
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening
 • Fleksibel finansieringsform. Leiene kan tilpasses inntektene, eks. ved sesongsvingninger
 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse
 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
 • Full bruksrett til utstyret, som skaper grunnlag for inntekter og overskudd.